Ara

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Nedir ?

12/28/2019 3:57:06 PM

Yurt Disi Seyahat Saglik Sigortasi Nedir ?

Avrupa ülkeleri vize başvurularında talep edilen seyahat sigortası ihtiyacını karşılamak amacıyla sunulan Avrupa Seyahat Sigortası ile sağlanan teminatlar Avrupa dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş, Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçesi hizmetinize sunulmuştur.

Yurtdışı Seyahat Sigortasında seyahat edilecek yer;

•             Avrupa ülkeleri seçildiğinde Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler de dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini,

•             Dünya ülkeleri seçildiğinde Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerini kapsamaktadır.

 

Mühendislik Sigortası

•             Elektronik Cihaz Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

•             Makine Kırılması Sigortaları

Sigortalı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

•             İnşaat All Risks Sigortaları

İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.

•             Montaj All Risks Sigortaları

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.

Devlet Destekli Tarım Sigortası

Bu sigorta türünün çeşitleri:

•             Bitkisel Ürün Sigortası:Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) güncel kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından istenirse sigorta edilir. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

 

•             Sera Sigortası:Bu sigorta ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.

 

•             Hayvan Hayat Sigortası: Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

•             Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç), hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,

•             Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,

•             Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,

•             Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

•             Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

teminat altına alınır.

 

•             Kümes Hayvanları Sigortası: Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde üretimi yapılan kümes hayvanları için;

•             5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

•             Her türlü kaza ve zehirlenmeler,

•             Her türlü doğal afetler,

•             Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,

teminat altına alınır.

 

•             Su Ürünleri Sigortası: Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

 

•             Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası :Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

•             Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç), hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,

•             Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

•             Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,

•             Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

•             Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linki yer alan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır. Talep halinde teminat kapsamına kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları ve işten yoksun kalma nedeniyle gündelik tazminat, hukuksal koruma, Generali Yardım teminatları da ek prim karşılığında poliçe kapsamına alınabilir.

Teminatlar

•             Kaza Sonucu Vefat

Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir.

•             Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.

•             Kişi Aile Hukuksal Koruma

Bu sigorta, sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşullar, limitler ve muafiyetler ile temin eder.

•             Ferdi Kaza Yardım Teminat Kapsamları

Bu sigorta aşağıdaki şekillerde de verilebilmektedir:

•             Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)

•             Konuta refakatçi gönderilmesi

•             Cenaze işlemleri

•             Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati

•             Eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri Dönüş Seyahati

•             Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

•             Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi

•             Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım

 

•             Grup Ferdi Kaza Sigortaları:

Bir iş yeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan şahısların kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.

Bu sigorta aşağıdaki şekillerde de verilebilmektedir:

•             İş saatleri içerisinde teminat verilmesi,

•             Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,

•             Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi mümkündür.